Za cel stawiamy sobie działanie w 3 głównych kierunkach:

Budowanie sieci współpracy między polskimi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się działaniami na polu sztuki, kultury, edukacji i badań miejskich poprzez: nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami podejmujących kwestie przestrzeni publicznej, jak i instytucjami kultury i indywidualnymi artystami, realizującymi działania dotyczące przestrzeni miejskiej/publicznej, szukającymi nowych strategii rozwoju samych instytucji – angażujących nowe grupy docelowe, opierając się na dobrych praktykach partycypacji społecznej

Rozwijanie programu wymiany dla artystów, kuratorów, badaczy miejskich poprzez: organizację cyklicznych wizyt studyjnych w ramach programów rezydencyjnych między miastami partnerskimi oraz budowanie platformy sieciującej środowiska działające na polu kultury, edukacji  i przestrzeni miejskiej w miastach partnerskich.

Rzeczywisty wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej/publicznej, poprzez: realizację projektów kulturalnych i edukacyjno-społecznych w (i na temat) przestrzeni miejskiej/publicznej oraz spotkań i warsztatów  we współpracy z innymi instytucjami/ organizacjami

Statut Fundacji dostępny TU